Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

21/07/2014


ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΥΠΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

Η 2η Δ/νση Κλαδικής Βιομ/κής Πολιτικής (2η ΔΚΒΠ) της 1ης Γενικής Δ/νσης Βιομηχανικής Πολιτικής και Εποπτείας Φορέων (1ης ΓΔΒΠΕΦ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΥΠΑΝΑ) έχει αποστείλει σε άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό κατασκευαστών, μηνύματα Φαξ με τα οποία τους ζητάει να στείλουν εγγράφως για όλα τα κουφώματα συγκεκριμένου έργου πελάτη τους από το "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ" τα εξής:

1. Αντίγραφο της σήμανσης CE με τις τεχνικές πληροφορίες που υποχρεωτικά τη συνοδεύουν , συμπεριλαμβανομένης της δηλωθείσας τιμής για το συντελεστή θερμοπερατότητας Uw.

2. Δήλωση Συμμόρφωσης (εάν το Δελτίο Αποστολής έχει εκδοθεί πριν από τις 1/7/2013)

3. Δήλωση Επιδόσεων (εάν το Δελτίο Αποστολής έχει εκδοθεί από τις 1/7/2013 και μετά) που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το ουσιώδες χαρακτηριστικό της θερμοπερατότητας του κουφώματος Uw.

4. Αντίγραφο του αντίστοιχου τιμολογίου του συγκεκριμένου έργου.

5. Αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ Διέλασης και Κατασκευαστή για τη μεταβίβαση των Δοκιμών Τύπου από την πρώτη στον δεύτερο, που θα περιλαμβάνει και τις σειρές που αναφέρονται στο σχετικό τιμολόγιο.

6. Τις εκθέσεις δοκιμών τύπου των σειρών που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο έργο (πιθανόν να μην είναι αρκετή η 1η σελίδα μόνον).

7. Αντίγραφο του Φακέλου έργου όπως το έχετε διδαχθεί από την TARGET στα σεμινάρια.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τον κύριο Γιώργο Σιδηρόπουλο μόνον με email στο sidiropoulos@targetbs.gr