Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ, ΤΑ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

27/03/2015

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ, ΤΑ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13659:2015 εφαρμόζεται για όλα τα εξώφυλλα και τις εξωτερικές περσίδες ανεξάρτητα από τη χρήση τους ή την φύση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Οι αλλαγές που φέρνει το νέο πρότυπο ΕΝ 13659:2015 που αντικαθιστά το ΕΝ 13659:2004+Α1:2008 είναι: 1. Εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Δομικών Προϊόντων 305/2011 2. Τροποποίηση μεθόδων δοκιμών ανά κατηγορία εξώφυλλου Η δημοσίευση του προτύπου από τον ΕΛΟΤ (Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης) πρέπει να γίνει μέχρι τις 31/10/2015. Η απόσυρση του ισχύοντος προτύπου πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 31/12017.

περισσότερα...

ΕΣΠΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ»

11/12/2014

ΕΣΠΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ»

Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

περισσότερα...

ΕΣΠΑ:«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

11/12/2014

ΕΣΠΑ:«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

∆υνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ∆ΟΥ και οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης.

περισσότερα...

ΕΣΠΑ 2014-2020: ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

10/12/2014

ΕΣΠΑ 2014-2020: ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Eγκρίθηκε η προδημοσίευση των προσκλήσεων για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100εκ. ευρώ.

περισσότερα...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

29/11/2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των ενεργών έργων των προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'', ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' και ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' έως τις 30/1/2015.

περισσότερα...