Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ, ΤΑ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

27/03/2015


ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ, ΤΑ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

Το ΕΝ 13659:2015 προσδιορίζει τις απαιτήσεις επιδόσων για τα εξώφυλλα και τις εξωτερικές περσίδες που προορίζονται για εξωτερική τοποθέτηση σε κτίρια ή άλλες κατασκευές στα πλαίσια της εναρμόνισης με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (ΚΔΠ) 305/2011. Το πρότυπο αυτό ασχολείται επίσης με σημαντικούς κινδύνους συναρμολόγησής των εξωφύλλων, μεταφοράς, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης τους στα πλαίσια της εναρμόνισης με την Οδηγία Μηχανών (ΟΜ) 2006/42/ΕΚ. 

Έχει εφαρμογή σε όλα τα εξώφυλλα και τις εξωτερικές περσίδες ανεξάρτητα από την χρήση τους και ανεξάρτητα από τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. 

Τα εξώφυλλα και οι εξωτερικές περσίδες μπορούν να λειτουργούν χειροκίνητα με ή χωρίς αντισταθμιστικά ελατήρια, ή μέσω ηλεκτρικών κινητήρων. 

Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ασχολείται επίσης με όλους τους σημαντικούς κινδύνους, τις επικίνδυνες καταστάσεις και γεγονότα όταν τα εξώφυλλα και οι εξωτερικές περσίδες χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον σκοπό χρήσης τους και κάτω από καταστάσεις εύλογα προβλέψιμης κακής χρήσης. 

Σε περίπτωση που τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται εσωτερικά (αντί για εξωτερικά) πρέπει να ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το πρότυπο ΕΝ 13120. Η εκπομπή θορύβου των ηλεκτροκίνητων εξώφυλλων ή εξωτερικών περσίδων δεν εξετάζεται από το παρόν πρότυπο. 

Το μοναδικό ουσιώδες χαρακτηριστικό που οφείλει ο κατασκευαστής να δηλώνει στα πλαίσια του ΚΔΠ της ΕΕ 305/2011 είναι η αντοχή στην ανεμοπίεση. 

Η τεκμηρίωση όμως της συμμόρφωσης με την ΟΜ 2006/42/ΕΚ απαιτεί και άλλες δοκιμές και ελέγχους που είναι κρίσιμες στις περιπτώσεις των ηλεκτροκίνητων εξωφύλλων και εξωτερικών περσίδων.