Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

ΕΣΠΑ:«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

11/12/2014


ΕΣΠΑ:«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

∆υνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ∆ΟΥ και  οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης. 

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:  

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  
 • Τουρισμός
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Πολιτιστική - ∆ημιουργική Βιομηχανία 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Δαπάνες που επιδοτούνται:

 • Ενοίκια,
 • λογαριασμοί ∆ΕΚΟ,
 • έξοδα προβολής & διαφήμισης
 • Εξοπλισμός,
 • προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων,
 • αποσβέσεις παγίων  
 • ∆απάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου κλπ.)  
 • Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία (ΟΑΕΕ)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής της/τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της/τους. Περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη και η αναλογία δώρου και άδειας.

Ύψος δαπανών 28.000-40.000€ (χωρίς το ΦΠΑ)

Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία προκήρυξης. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη προδημοσίευση πατείστε εδώ.