Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

ΕΣΠΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ»

11/12/2014


ΕΣΠΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ»

Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» τουΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές καιδιεθνείς αγορές. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψουςεπένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 20.000€ έως 300.000 € με ποσοστό επιδότησης 50% και δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της επιδότησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνεςαπό την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. 

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (εκτός τουΤουρισμού):

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων,
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας,
 • Υγεία,
 • Υλικά –Κατασκευές,
 • Πολιτιστική – ∆ημιουργική Βιομηχανία. 

Οι δαπάνες που επιδοτύνται είναι οι:

 • Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων τύπου ISO
 • Σχεδιασμός και Τυποποίηση
 • Προβολή -Προώθηση σε αγορές στόχους
 • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
 • Τεχνολογική αναβάθμιση (Η/Υ, λογισμικά)
 • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/ Καθοδήγηση
 • Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών
 • Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 1/1/2014 υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η Προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή μέχρις ότου η δημόσια δαπάνη των υποβληθεισών προτάσεων καλύψει το διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος, ανά κατηγορία Περιφερειών. Οι προτάσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής τους. 

Για να δείτε την προδημοσίευση πατείστε εδώ.