Υπηρεσίες φακέλου της TARGET

   

Η TARGET διαθέτει εμπειρία στα επιδοτούμενα προγράμματα από το 1997 και το ποσοστό έγκρισης επενδυτικών προτάσεων ξεπερνά το 85%.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης αναλαμβάνουμε:

 1. δωρεάν ενημέρωση, χωρίς καμία δέσμευση του πελάτη, για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής αλλά και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να υποβάλλει επενδυτική πρόταση
 2. δωρεάν προαξιολόγηση της αίτησης, για την εκτίμηση των πιθανοτήτων έγκρισης, χωρίς καμία δέσμευση του πελάτη,
 3. καθοδήγηση και υποστήριξη για τη συγκέντρωση δικαιολογητικών και προσφορών
 4. ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμμετοχής, δημιουργία και υποβολή φυσικού φακέλου επένδυσης
 5. παρακολούθηση και επίβλεψη υλοποίησης της εγκεκριμένης επένδυσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος
 6. δημιουργία και υποβολή αιτημάτων τροποποίησης, ενδιάμεσου και τελικού ελέγχου για την λήψη της επιδότησης
 7. επιτόπια παρουσία κατά τη διάρκεια των ελέγχων από τα στελέχη του φορέα διαχείρισης του προγράμματος.

Το πελατολόγιό μας καλύπτει όλη την Ελλάδα και έχουν υποβληθεί αιτήσεις συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα επιχειρήσεων με έδρα μεταξύ άλλων στην Κρήτη, στη Ρόδο, στη Σάμο, στην Αθήνα, στην Πάργα, στα Τρίκαλα, στο Βόλο, στη Σαμοθράκη, κλπ.

Η αμοιβή της TARGET για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση-διοίκηση της επένδυσης είναι συγκεκριμένη και γνωστή από την αρχή (δεν είναι ποσοστό επί του προϋπολογισμού) και καταβάλεται σταδιακά ανάλογα μετην πορεία υλοποίησης: υποβολή, έγκριση, διαχείριση. 

Επικοινωνείστε με τον κο Γιώργο Μαδεμλή για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και την έγκαιρη προετοιμασία της επενδυτικής σας πρότασης.

 

Το πρόγραμμα διαθέτει τις παρακάτω καινοτομίες που το καθιστούν ελκυστικό για τους επενδυτές:

 1. Μη υποχρέωση τεκμηρίωσης με αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής (Δάνειο ή/και Ιδία Συμμετοχή)
 2. Καταβολή προκαταβολής μέχρι και το 50% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής
 3. Δυνατότητα αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων (Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας) για την διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων
 4. Μη απαίτηση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ή διατήρησης υφιστάμενων.