Αξιολόγηση αιτήσεων και διαδικασία επιλογής

   

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται αρχικά ηλεκτρονικά με σκαναρισμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στη συνέχεια σε φυσική-έντυπη μορφή.

Η πρόταση κατατίθετα ηλεκτρονικά σε ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ και έντυπα στην  Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.

Η διαδικασία αξιολόγησης δίνεται σε δύο στάδια:

1ο Στάδιο: έλεγχος νομιμότητας-πληρότητας επενδυτικού φακέλου:

Κάθε επενδυτικός φάκελος ελέγχεται για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων υποβολής αίτησης και για πληρότητα των δικαιολογητικών σύμφωνα με την προκήρυξη. Για κάθε επενδυτικό φάκελο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποβολής ή δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχεται προθεσμία 15 ημερολογιακών ημερών για την υποβολή τους. Αν δεν υποβληθούν η αίτηση θεωρείται «μη παραδεκτή» και απορρίπτεται. ΜΟΝΟ ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΟΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΫΠΟΒΛΗΘΟΥΝ.

2ο Στάδιο: έλεγχος βιωσιμότητας και βαθμολόγηση επενδυτικού φακέλου

Αξιολογείται η βιωσιμότητα της εταιρίας και της επενδυτικής πρότασης με βάση τα οικονομικά στοιχεία των προηγουμένων χρήσεων. Οι προτάσεις που δεν αξιολογούνται θετικά ως προς τη βιωσιμότητά τους απορρίπτονται ενώ οι υπόλοιπες συνεχίζουν για τη βαθμολόγησή τους.

 

Η τελική βαθμολογία μίας παραδεκτής επενδυτικής πρότασης για να θεωρηθεί θετικά αξιολογημένη δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από το 40% της συνολικής βαθμολογίας.  

 

Όσες προτάσεις συγκεντρώσουν την ελάχιστη βαθμολογία και καλύπτουν το κριτήριο της βιωσιμότητας, θεωρούνται προεγκεκριμένες και εντός 2 μηνών από την ενημέρωση των επενδυτών θα πρέπει να υποβληθεί αναθεωρημένος προϋπολογισμός με βάση την προέγκριση και μια σειρά δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη φερεγγυότητα του επενδυτή. Εφ΄ όσον υποβληθούν και γίνουν αποδεκτά όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εγκρίνεται η πρόταση και ξεκινά η υλοποίησή της.