Επιλέξιμες Δαπάνες

   

Σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος επιδοτούνται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:  

 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,
 • Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων,
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετούν την λειτουργία της μονάδας,
 • Περονοφόρα, ανυψωτικά
 • Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού,
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, ή οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους,
 • Αγορά οχημάτων για την μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.1069/09 και Καν.142/11), για επενδύσεις ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής
 • Γενικά έξοδα όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άδειες ως το 5% του συνόλου του προϋπολογισμού,
 • Απρόβλεπτα έξοδα μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης εφόσον αφορούν επιλέξιμες δαπάνες.
 • Δαπάνες για την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO 9000, HACCP, AGRO, κ.λ.π),
 • Μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση) καθώς και οι δαπάνες κατασκευής και ανάρτησης επεξηγηματικής πινακίδας ή διαφημιστικού πλαισίου στην τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης.
 • Αγορά telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων ασφάλειας των εγκαταστάσεων,
 • Δαπάνες σχετικές με κατοικίες φύλαξης εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 EURO.
 • Έξοδα γεώτρησης για τις ανάγκες της μονάδας
 • Στις περιπτώσεις ίδρυσης σφαγείων ή / και εκσυγχρονισμού – συμπλήρωσης υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής και δεδομένης της υποχρεωτικής ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου με βάση κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης (Καν. (ΕΚ)1234/07, (ΕΚ)1249/08 και η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής αριθ. 2013/437/ΕΕ) θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της Επιτροπής της 17/07/89 αριθ. 89/449/ΕΟΚ και της 25ης /10/10 αριθ. 2010/642/ΕΕ.

 

Δαπάνες που δεν ενισχύονται:

 • Αγορά οικοπέδου.
 • Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή καινούργιες και την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.
 • Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση του έργου (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κλπ).
 • Συμβολαιογραφικά έξοδα, και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του φορέα της επένδυσης.
 • Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κλπ.) καθώς και έργα διακόσμησης
 • Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας πέραν των απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας.
 • Εξοπλισμός αναψυχής (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κλπ)
 • Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, έπιπλα κ.λπ.)
 • Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους
 • Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα και ιδιαίτερα, δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης 
 • Κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση.
 • Δαπάνες που αφορούν την κατασκευή ιστοσελίδας και της δημιουργίας εντύπου διαφημιστικού υλικού της μονάδας.

Επιδοτούνται οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.