Ποσοστά Επιδότησης, Προϋπολογισμοί, Ίδια Συμμετοχή, Κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων

   

Όρια Προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων: 100.000-10.000.000€

Τα παραπάνω ποσά αφορούν το σύνολο της επένδυσης και όχι το ποσό της επιδότησης και αναφέρονται σε καθαρές αξίες (χωρίς το ΦΠΑ).

 

Ποσοστό επιδότησης:

Ποσοστό επιδότησης σε όλη την Ελλάδα εκτός της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: 

 • 50%, για αιτήσεις προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 1.500.000€, 
 • 45%, για το τμήμα επιλέξιμου Προϋπολογισμού μεταξύ 1.500.000-3.000.000€, 
 • 40%, για το τμήμα επιλέξιμου προϋπολογισμού μεταξύ 3.000.000-6.000.000€  
 • 35%, για τα τμήματα των επενδύσεων επιλέξιμου προϋπολογισμού άνω των 6.000.000€

Για τα Νησιά του Αιγαίου Πελάγους (εκτός Κρήτης και Εύβοιας), το ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται στις δύο πρώτες κατηγορίες κατά 15%, στην τρίτη κατηγορία κατά 10% και στην τέταρτη κατηγορία παραμένει το ίδιο, δηλαδή α) 65%, β) 60%, γ) 50% και δ) 35%.

 Ποσοστό ενίσχυσης για την Περιφέρεια Στερεά Ελλάδας 40% για αιτήσεις προϋπολογισμού μέχρι 6.000.000€ και 35% για το τμήμα του επιλέξιμου προϋπολογισμού άνω των 6.000.000€.  

 Για επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 250 υπαλλήλους και μέχρι 750 ή έχουν κύκλο εργασιών από 50 εκατ. ευρώ και μέχρι 200εκατ. ευρώ, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης, χωρίς κλιμάκωση.

 • Ποσοστό ίδιας συμμετοχής: τουλάχιστον 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού
 • Τραπεζικός δανεισμός: Ως 25% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού και τον τομέα που εντάσσεται διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Ιδρύσεις νέων μονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού άνω των 500.000€ σε όλους τους Τομείς εκτός αυτών που αναφέρονται στην κατηγορία 4.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Ιδρύσεις νέων μονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού ίσου ή κάτω των 500.000€ σε όλους τους Τομείς εκτός αυτών που αναφέρονται στην κατηγορία 5.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Μετεγκαταστάσεις − Εκσυγχρονισμοί − συμπληρώσεις υφισταμένων εγκαταστάσεων χωρίς αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας προϋπολογισμού άνω των 500.000€, σε όλους τους Τομείς εκτός αυτών που αναφέρονται στην κατηγορία 4.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Ιδρύσεις νέων μονάδων – επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί – μετεγκαταστάσεις υφισταμένων, προϋπολογισμού άνω των 500.000€, στους τομείς: Ζωοτροφές, Δημητριακά, Σπόροι, Άνθη, Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: Ιδρύσεις νέων μονάδων – επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού ίσων ή κάτω των 500.000€, στους τομείς: Ζωοτροφές, Δημητριακά, Σπόροι, Άνθη, Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.