Επιλέξιμες επιχειρήσεις, επιλέξιμοι τομείς

   

Στο μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που:

 • είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 200 εκ. ευρώ.
 • λειτουργούν με την νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις,
 • διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ
 • δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για παραβάσεις σε ομοειδείς δραστηριότητες
 • δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για την διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Ε.Ε. C 244/1−10−04).
 • τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
 • δεσμεύονται ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
 • υποβάλλουν αυτόνομα και λειτουργικά επενδυτικά σχέδια με ολοκληρωμένο χαρακτήρα.
 • μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα, που περιγράφουν εκτενώς και με σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, με ίδια κεφάλαια ή και δανεισμό. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 25% του αιτούμενου κόστους πραγματοποίησης της επένδυσης.

Δεν επιδοτούνται οι υπό σύσταση επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής.

Οι επιδοτούμενοι τομείς είναι:

 • Κρέας: σφαγειοτεχνική υποδομή, κυρίως εκσυγχρονισμούς και ιδρύσεις μικρών σφαγείων σε νησιωτικές περιοχές, μονάδες τεμαχισμού – τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων  και μονάδες αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering).
 • Γάλα: τυροκομεία, μονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος, μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), μονάδες επεξεργασίας γάλακτος.
 • Αυγά – Πουλερικά: τυποποίηση και συσκευασία αυγών, μονάδες για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά, πτηνοσφαγεία, μονάδες τεμαχισμού – τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών – κουνελιών.
 • Μέλι: τυποποίηση – επεξεργασία – μεταποίηση - συσκευασία μελιού, μονάδες για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι.
 • Σηροτροφία και άλλα είδη: αναπήνιση κουκουλιών και μεταποίηση σαλιγκαριών.
 • Δημητριακά: αποφλοίωση - επεξεργασία – τυποποίηση ρυζιού, αποθηκευτικοί χώροι δημητριακών, ξηραντήρια δημητριακών, κ.λπ.
 • Ελαιούχα προϊόντα: ελαιοτριβεία κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις, τυποποιητήρια - συσκευαστήρια ελαιολάδου, κ.λπ.
 • Οίνος: εκσυγχρονισμοί και συγχωνεύσεις οινοποιείων και ιδρύσεις μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Οπωροκηπευτικά: εμπορία, μεταποίηση οπωροκηπευτικών, επεξεργασία, τυποποίηση βρώσιμων ελιών.
 • Άνθη: τυποποίηση και εμπορία ανθέων.
 • Ζωοτροφές: παραγωγή ζωοτροφών οικιακών ζώων, παραγωγή πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών, κ.λπ.
 • Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό: επεξεργασία και τυποποίηση σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά: τυποποίηση και επεξεργασία αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών