ΕΣΠΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

   

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μέτρο 123Α, με διάστημα υποβολής προτάσεων από 30/12/2013 ως την κάλυψη του διαθέσιμου προϊολογισμού.

Πρόκειται για τον τρίτο κύκλο του προγράμματος που αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων όπως τυροκομεία, οινοποιεία, διαλογή και τυποποίηση οπωρικών, λαχανικών, αρωματικών φυτών, τυποποίηση βρώσιμης ελιάς, ελαιολάδου, πατάτας, σφαγείων, πτηνοσφαγείων, τεμαχισμού κρέατος, παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, κλπ. 

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης κυμαίνεται από 100.000-10.000.000€ και το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 25-65% ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το σύντομο ενημερωτικό ή δείτε:

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις, Επιλέξιμοι τομείς

Ποσοστά Επιδότησης, Προϋπολογισμοί, Ίδια Συμμετοχή, κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων

Επιλέξιμες Δαπάνες

Αξιολόγηση αιτήσεων και διαδικασία επιλογής

 

Η TARGET διαθέτει εμπειρία στα επιδοτούμενα προγράμματα από το 1997 και το ποσοστό έγκρισης επενδυτικών προτάσεων ξεπερνά το 85%.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης αναλαμβάνουμε:

 • δωρεάν ενημέρωση, χωρίς καμία δέσμευση του πελάτη, για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής αλλά και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να υποβάλλει επενδυτική πρόταση
 • δωρεάν προαξιολόγηση της αίτησης, για την εκτίμηση των πιθανοτήτων έγκρισης, χωρίς καμία δέσμευση του πελάτη,
 • καθοδήγηση και υποστήριξη για τη συγκέντρωση δικαιολογητικών και προσφορών
 • ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμμετοχής, δημιουργία και υποβολή φυσικού φακέλου επένδυσης
 • παρακολούθηση και επίβλεψη υλοποίησης της εγκεκριμένης επένδυσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος
 • δημιουργία και υποβολή αιτημάτων τροποποίησης, ενδιάμεσου και τελικού ελέγχου για την λήψη της επιδότησης
 • επιτόπια παρουσία κατά τη διάρκεια των ελέγχων από τα στελέχη του φορέα διαχείρισης του προγράμματος.

Επικοινωνείστε με τον κο Γιώργο Μαδεμλή για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και την έγκαιρη προετοιμασία της επενδυτικής σας πρότασης.

 

Το νέο πρόγραμμα διαθέτει τις παρακάτω καινοτομίες που το καθιστούν ελκυστικό για τους επενδυτές:

 • Μη υποχρέωση τεκμηρίωσης με αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής (Δάνειο ή/και Ιδία Συμμετοχή)
 • Καταβολή προκαταβολής μέχρι και το 50% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής
 • Δυνατότητα αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων (Ταμείο Αγροτικήε Επιχειρηματικότητας) για την διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων
 • Μη απαίτηση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ή διατήρησης υφιστάμενων.