Πιστοποίηση Προϊόντων

   

H Πιστοποίηση Προϊόντων ενδεικτικά περιλαμβάνει:

  • Τεχνική ανάλυση προϊόντος και έρευνα όλων των εφαρμοζόμενων προτύπων
  • Κατασκευαστικές διορθώσεις και βελτιώσεις για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τα πρότυπα που αφορούν στο προϊόν
  • Δημιουργία τεχνικού φακέλου
  • Συμφωνία με αρμόδιο φορέα για την πιστοποίηση του προϊόντος ή της παραγωγής.
  • Δοκιμές (από τον ίδιο τον φορέα ή άλλο αρμόδιο διαπιστευμένο εργαστήριο)
  • Τεκμηρίωση Παραγωγής σύμφωνα με το Σχεδιασμό αλλά και τις απαιτήσεις του φορέα Πιστοποίησης 
  • Πιστοποίηση Προϊόντος ή Παραγωγής ανάλογα με τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Γιώργο Σιδηρόπουλο στο sidiropoulos@targetbs.gr