Διαχείριση και έλεγχος κόστους

   

Δεν ελέγχεις ότι δεν μετράς.

 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ACTIVITY BASED COSTING)

Ολοκληρωμένη και σύγχρονη προσέγγιση στην κοστολόγηση με τη χρήση της πλέον καινοτόμου μεθόδου της κοστολόγησης ανά δραστηριότητα με οδηγό κόστους το χρόνο (time driven activity based costing). Η μέθοδος στηρίζεται στον προσδιορισμό των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση εργασιών που αφορούν πελάτες, προϊόντα, κλπ και απαιτεί δύο μόνο στοιχεία: το κόστος ανά μονάδα χρόνου των χρησιμοποιούμενων πόρων (ώρα, λεπτό, ή δευτερόλεπτο) και τις μονάδες χρόνου που αναλώνονται για την υλοποίηση των εργασιών. Η νέα μέθοδος κοστολόγησης είναι πιο ευέλικτη αφού επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό του κόστους πολύπλοκων εργασιών, σε συντομότερο χρόνο και δεν απαιτεί επανασχεδιασμό του μοντέλου στις περιπτώσεις αλλαγών. Η κοστολόγηση ανά δραστηριότητα με οδηγό κόστους το χρόνο, αναπτύσσεται από εξειδικευμένους συμβούλους της TARGET, με καθορισμένη μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα, ξεκάθαρους και σαφείς στόχους για μετρήσιμα αποτελέσματα με απόλυτο σεβαστό στην αμοιβή από τον πελάτη.

Η μεθοδολογία υλοποίησης περιλαμβάνει:

 1. Υπολογισμό του κόστους ανά μονάδα χρόνου πραγματικής δυναμικότητας
 2. Υπολογισμό των μονάδων χρόνου ανά εργασία
 3. Υπολογισμό του κόστους ανά εργασία
 4. Δημιουργία εξισώσεων χρόνου ανά εργασία
 5. Ανάλυση και σύνταξη αναφοράς κόστους
 6. Επικαιροποίηση του μοντέλου

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Εφαρμόσιμα και αποτελεσματικά προγράμματα ελέγχου και μείωσης κόστους επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν:

 1. Εξοικονόμηση κόστους
 2. Έλεγχο κόστους
 3. Ανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών
 4. Σχεδιασμό νέου κοστολογικού μοντέλου

Σε κάθε επιχείρηση εφαρμόζεται διαφορετική προσέγγιση ανάλογα με την κατάστασή της, τις υποδομές σε υλικούς και ανθρώπινους πόρους, το μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης, κλπ.

Τα προγράμματα ελέγχου και μείωσης κόστους αντιμετωπίζονται ως ενδοεπιχειρησιακά έργα

για τα οποία δημιουργείται ομάδα έργου από στελέχη της εταιρίας που σε συνεργασία με τους συμβούλους της TARGET υλοποιούν το έργο.

Η εφαρμογή τους γίνεται σε 5 βήματα:

 1. Διαχωρισμός λειτουργιών της επιχείρησης σε στρατηγικής σημασίας και υποστηρικτικές και εντοπισμός αυτών που προσθέτουν αξία στο προϊόν /υπηρεσία
 2. Κοστολόγηση ανά δραστηριότητα με οδηγό κόστους τον χρόνο για τον επιμερισμό του κόστους στις δραστηριότητες
 3. Εντοπισμός δραστηριοτήτων με υψηλή κοστολογική επιβάρυνση, καθορισμός στόχων εξοικονόμησης, πλάνο ενεργειών
 4. Υλοποίηση προγράμματος εξοικονόμησης κόστους
 5. Συστηματική παρακολούθηση επίτευξης στόχων και υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιώργος Μαδεμλής

Για να λαμβάνετε ενημερωτικά newsletter πατήστε εδώ.

Για να υποβάλλεται τη ζήτησή σας πιέστε εδώ και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.