Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

   

Σκοπός της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι η ολοκληρωμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των υποψήφιων επιχειρηματιών στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ακολουθώντας την επιχειρηματική ηθική και την αειφόρο ανάπτυξη.

 

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Διεύθυνση Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι:

1. Ενημέρωση και υποστήριξη επιχειρήσεων για να αξιοποιήσουν τις επιδοτήσεις ΕΣΠΑ και τον Επενδυτικό νόμο 3908/2011.

2. Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης business plan και marketing plan με την υπηρεσία mybusinessplan.

3. Στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής με τη μέθοδο Balanced Scorecard, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό.

4. Κοστολόγηση επιχειρήσεων ανά δραστηριότητα με οδηγό κόστους το χρόνο (Time Driven Activity Based Costing), χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό.

5. Εκπαίδευση εργοδοτών και εργαζομένων με τη χρήση εργαλείων e-learning.

6. Προγράμματα ελέγχου και μείωσης κόστους επιχειρήσεων όλων των παραγωγικών κλάδων.